छोड़कर सामग्री पर जाएँ

Buddhist Tourist Spots

There are many ancient Buddhist Tourist Spots in India as Bodhgaya, Sanchi, Sirpur, Nalanda, Saket, Kanheri, Sarnath, Kushinagar, Shravasti etc.